UKS SZAMOTUŁY
UKS SZAMOTUŁY

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „SZAMOTULANIN” w SZAMOTUŁACH

Paragraf 1

Uczniowski Klub Sportowy Szamotulanin zwany dalej „Klubem” , jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół ponadpodstawowych , gimnazjów ,ponad gimnazjalnych ,rodziców uczniów , nauczycieli i sympatyków.

Paragraf 2

1.Terenem działania Klubu jest miasto , gmina , powiat Szamotuły.
2.Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach ul. A.Mickiewicza 4

Paragraf 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz w Rejestrze Stowarzyszeń Sportowych w Starostwie Powiatowym w Szamotułach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Paragraf 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej – „Prawo o stowarzyszeniach” , oraz własnym statutem.

Paragraf 5

1.Klub używa pieczęci ,barw ,odznak i znaków organizacyjnych jeżeli są ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzory są odnotowane w aktach Klubu
2.Dokumentacja ogólna w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Klubu jest przechowywana w miejscu ustanowionym przez Zarząd Klubu.
3.Dokumentacja bieżąca finansowa jest przechowywana w siedzibie firmy prowadzącej działania na rzecz Klubu.
4.Dokumenty zakwalifikowane przez Zarząd jako archiwalne są przechowywane w archiwum wskazanym przez archiwum państwowe w Poznaniu.

Paragraf 6

Celem Klubu jest:
1.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły przy której Klub jest zarejestrowany oraz pomoc organizacyjną i materialną władz samorządowych , rodziców i sympatyków Klubu,
2.angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych ,
3.uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim ,
4.koncentracja działań w zakresie piłki siatkowej jako tradycyjnej działalności Klubu ,
5.organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej ,
6.organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych ,
7.organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
8.kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu ,
9.podejmowanie działań na rzecz rozwijania i wzbogacania szkolnej bazy sportowej ,
10.organizowanie wypoczynku i obozów szkoleniowych dla uczniów członków Klubu ,
11.propagowanie zasad „zdrowego „ stylu życia .

Paragraf 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy ,władz samorządowych i sportowych, rodziców i uczniów w oparciu o bazę sportową Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach i podległej jej hali widowiskowo-sportowej „NAŁĘCZ”

Paragraf 8

Członkowie Klubu dzielą się na:
– zwyczajnych (od 18 lat )
-wspierających
-uczniów szkół do 19 lat zwanymi dalej „członek-uczeń”

1.Klub prowadzi rejestr członków z zaznaczeniem statusu członka .
2.Kandydat (zgłaszający się ) na członka składa do sekretarza Klubu „Kartę zgłoszenia –deklarację- na członka Klubu”.
3.Zarząd Klubu w terminie do 30 dni od zgłoszenia potwierdza stosownym wpisem na „Karcie…”przyjęcie na członka .
4.”Karty…”są przechowywane w dokumentacji Klubu .
5.”Członek uczeń” musi być zgłoszony przez rodziców lub opiekuna.

Paragraf 9

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych , rodzice , nauczyciele i inne osoby którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu .
2.Małoletni mogą być członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów ustawowych .

Paragraf 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do :
1.uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym , z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – „ Prawo o stowarzyszeniach „ ,
2.zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu oraz dotyczących pracy Klubu. Członkowie – uczniowie mogą składać tylko propozycję ,
3.uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub na zasadach określonych przez Zarząd Klubu ,
5.korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Paragraf 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne które popierają cele Klubu , zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

Paragraf 12

Członkowie wspierający mają prawo do :

1.uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu ,
2.zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu oraz dotyczących prac Klubu ,
3.korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Paragraf 13

Do obowiązków członków Klubu należy :

1.branie czynnego udziału w działalności Klubu ,
2.przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu ,
3.godne reprezentowanie barw Klubu ,
4.płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu .
5.propagowanie stylu bycia opartego na koleżeństwie , współpracy i sympatii.

Paragraf 14

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez :

1.dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu lub ustnie do prezesa Klubu.
2.skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku :
a/ umyślnego naruszenia postanowień statutu ,
b/nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku ,
3.działanie na szkodę Klubu ,
4.rozwiązanie się Klubu ,
5.nie płacenia składek przez okres więcej niż 6 miesięcy .

Paragraf 15

1.Władzami Klubu są :

-Walne Zebrania Klubu
-Zarząd Klubu
-Komisja Rewizyjna

2.Kadencja Władz trwa 4 lata .Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu ,
3.Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej ,
4.Na zakończenie kadencji władze Klubu przedstawią na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym pisemnie sprawozdanie z działalności za okres kadencji . Powyższe sprawozdanie łącznie ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej stanowi podstawę do udzielenia absolutorium Zarządu Klubu .

Paragraf 16

1.Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne ,
2.Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok najpóźniej w okresie 2 miesięcy roku następnego za rok poprzedni.
3.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu :
-z własnej inicjatywy ,
-na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
-na wniosek 1/3 ogółu członków ,
-z powodów określonych przez Zarząd Klubu jako bardzo ważne .
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami , dla których zostało zwołane .

Paragraf 17

1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy :
-uchwalenie programów sportowej ,organizacyjnej i finansowej działalności Klubu ,
-rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
-uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu ,
-wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
-podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub zawieszenia działalności i rozwiązania Klubu ,
-ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich ,
-rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu .
2.Walne zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania ,a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych , o ile ten termin był podany w zawiadomieniu .
3.W Walnym zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd oraz „członkowie – uczniowie „

Paragraf 18

1.Zarząd Klubu składa się z 9 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu , którzy spośród siebie wybierają Prezesa , Sekretarza i Skarbnika.
2.Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby , nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące .
3.Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu , w tym Prezesa lub Sekretarza.
4.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.
5.Rezygnacja bądź odwołanie Prezesa lub Sekretarz lub Skarbnika powoduje zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Zarządu , a następnie Walnego Zebrania Klubu jeżeli tak zadecyduje Zarząd .

Paragraf 19

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu , a w szczególności:

1.reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu ,
2.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu ,
3.uchwalenie okresowych planów działania lub preliminarzy budżetowych ,
4.powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych ,
5.przyjmowanie i skreślanie członków ,
6.zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
7.składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Klubu i wg. potrzeb jednostkom samorządowym i stowarzyszeniowym,
8.nadzorowanie bieżącej działalności sportowo-rekreacyjnej ,
9.podpisywanie umów dla zabezpieczenia działalności Klubu.

Paragraf 20

1.Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu , jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu .
2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Klubu podejmuje Zarząd większością tj. 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych przez co najmniej ½ członków obecnych.
3.Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu .

Paragraf 21

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu .
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne zebranie Klubu . Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu .
3.Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza .
4.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5.Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
-przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu nie rzadziej niż jeden raz na rok .Pisemne sprawozdanie przedkłada na najbliższym Zebraniu Zarządu .
-wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności ,określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia ,
-składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi ,
-składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał , postanowień i przedsięwzięć Zarządu , jeżeli Komisja dojdzie do wniosku , że powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu -występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu ,względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź innymi interesami Klubu działań Zarządu .
6.Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może powodować na wniosek pozostałych członków Komisji zwołanie Zarządu Klubu,a w przypadku ważnym dla funkcjonowania Klubu zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Paragraf 22

1.Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu , jeżeli nie wykonuje jej obowiązków, działań zgodnie ze statutem , bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu .
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .
3.Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu .

Paragraf 23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu .Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 pochodzących z wyboru .

Paragraf 24

1.Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody .
2.Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu .

Paragraf 25

1.W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez – prawo wymierzania następujących kar :
-upomnienia ,
-nagany ,
-zawieszenie w prawach członka na okres 12 miesięcy ,
-wykluczenie z listy członków Klubu .
2.Od uchwały Zarządu o ukaraniu , członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni .
3.Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna .

Paragraf 26

1.Na majątek Klubu składają się nieruchomości , ruchomości oraz fundusze .
2.Na fundusze Klubu składają się :
-składki członkowskie ,
-darowizny i zapisy ,
-dotacje na zadanie z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi przez organy samorządowe i organizacje zewnętrzne , -dotacje na zadania zlecone przez organy samorządu terytorialnego ,
-dochody z majątku ,
-inne wpływy .
3.Wszystkie fundusze Klubu oraz koszty są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Paragraf 27

1.Dla ważności oświadczeń w zakresie praw , podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielaniu pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu : Prezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika .
2.Dokumenty finansowe przed ich realizacją zostają zarejestrowane , a następnie zaopiniowane przez Prezesa oraz Sekretarz lub Skarbnika bądź innego członka Zarządu .

Paragraf 28

Zmiana Statutu Klubu wymaga zatwierdzenia Walnego Zebrania Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych przez co najmniej ½ członków obecnych.

Paragraf 29

1.Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych przez co najmniej ½ członków obecnych.
2.Podstawą do podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Klubu o rozwiązanie lub wstrzymanie okresowe działalności Klubu może być np. :
2.1.brak możliwości wyboru władz Klubu ,
2.2.brak możliwości technicznych do kierowania przez władze Klubu ,
2.3.brak możliwości kadrowych do działań treningowych i organizacji imprez ,
2.4.brak możliwości lokalowych do prowadzenia działań sportowych ,
2.5.brak wyposażenia do wykonywania działań sportowych np. piłek ,strojów dla zespołów wykonujących zorganizowane przez Klub imprezy sportowe ,
2.6.brak zasobów finansowych do zabezpieczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu ,
2.7.inne przyczyny zakwalifikowane przez Walne Zebranie Klubu .
3.Rozwiązanie lub okresowe wstrzymanie działań Klubu może nastąpić przez Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu ,Komisji Rewizyjnej i/lub 2/3 członków Klubu .
4.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek .

Uchwalono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu w dniu18 czerwca 2008 roku.

UKS SZAMOTUŁY

O klubie UKS Szamotulanin

Statut UKS Szamotulanin


Skład Zarządu UKS „SZAMOTULANIN”

Prezes Klubu - Wiesław Małyszka
Sekretarz Klubu - Ryszard Frąckowiak
Skarbnik Klub - Teresa Biniek
Członek Zarządu - Łukasz Gierczyński
członek Zarządu - Joanna Jędrzejczak-Prętka
Członek Zarządu - Łukasz Klapczyński
Członek Zarządu - Angelika Jokiel
Członek Zarządu - Emilia Pieniak
Członek Zarządu - Piotr Czapka


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji - Lidia Gierczyńska
Członek Komisji - Aleksandra Kucner
Członek Komisji - Bernadeta Napierała

Copyright © UKS Szamotulanin Szamotuły. Oficjalna strona.